Logo
Logo
Logo

Polityka prywatności

Zgodnie z wymogami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej jako „rozporządzenie”, zastępujące dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych zwanym dalej „Administratorem” jest firma Cyber360 sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk.
  Dane rejestrowe:
  KRS 0000517660
  NIP: 5833169441
  REGON (numer w rejestrze handlowym): 222133031
  Kapitał zakładowy: 500 000,00 zł – w całości opłacony. Administrator danych osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z celami, dla których zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Kontakt z AdministratoremTel: +48 58 380 0110
  E-mail: biuro@Cyber360.pl
  Adres do korespondencji: ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk.
  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
  Dawid Maciejewski
  Tel: +48 501 583 913
 3. Postanowienia ogólne

  Pozyskane dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do określonych, prawnie uzasadnionych celów, dla których te dane zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania oraz kategorie odbiorców danych wynikają z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz z charakteru i zakresu działań podejmowanych przez osobę, której dane dotyczą.
 4. Cel przetwarzania danych przez Administratora, podstawa prawna przetwarzania oraz okres przechowywania danych osobowych:Cel przetwarzania danych: Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. Przygotowanie oferty).
  • Podstawa prawna przetwarzania: Art.6 ust. 1 pkt b) Regulamin („wykonanie umowy”).
  • Okres przechowywania: Dane przechowywane są przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Cel przetwarzania danych: Prowadzenie marketingu bezpośredniego (kierowanie wiadomości do starannie wyselekcjonowanych, indywidualnych klientów, w indywidualnym kontakcie, w celu uzyskania bezpośredniej odpowiedzi (odpowiedzi)).

  • Podstawa prawna przetwarzania: Art.6 ust. 1 pkt f) Regulaminu („prawnie uzasadniony interes Administratora”).
  • Okres przechowywania: Dane przechowywane są przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu co do wykorzystania jej danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, Administrator nie będzie już przetwarzał tych danych w celu marketingu bezpośredniego.

  Cel przetwarzania: Elektroniczne przesyłanie informacji o treściach reklamowych dotyczących Cyber360 sp. z o.o.

  • Podstawa prawna przetwarzania: Art.6 ust. 1 lit. a) Regulamin („zgoda osoby, której dane dotyczą”)
  • Okres przechowywania: Dane przechowywane są do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w celach marketingowych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez kontakt z biurem pod adresem biuro@Cyber360.pl

  Cel przetwarzania: Elektroniczna transmisja informacji o zdarzeniach Cyber360 sp. z o.o.

  • Podstawa prawna przetwarzania: Art.6 ust. 1 lit. a) Regulamin („zgoda osoby, której dane dotyczą”)
  • Okres przechowywania: Dane przechowywane są do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w celach marketingowych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez kontakt z biurem pod adresem biuro@Cyber360.pl

  Cel przetwarzania: Elektroniczne przesyłanie informacji o nowych publikacjach eksperckich Cyber360 sp. z o.o.

  • Podstawa prawna przetwarzania: Art.6 ust. 1 pkt a) Regulamin („zgoda osoby, której dane dotyczą”)
  • Okres przechowywania: Dane przechowywane są do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w celach marketingowych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z biurem pod adresem biuro@Cyber360.pl

  Cel przetwarzania danych: Elektroniczne przesyłanie publikacji eksperckich przez Cyber360 sp. z o.o.

  • Podstawa prawna przetwarzania: Art.6 ust. 1 pkt a) Regulamin („zgoda osoby, której dane dotyczą”)
  • Okres przechowywania: Dane przechowywane są do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w celach marketingowych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez kontakt z biurem pod adresem biuro@Cyber360.pl 

  Cel przetwarzania danych: Przesyłanie newslettera Cyber360 sp. z o.o.

  • Podstawa prawna przetwarzania: Art.6 ust. 1 pkt a) Regulaminu („zgoda osoby, której dane dotyczą”).
  • Okres przechowywania: Dane przechowywane są do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w celach marketingowych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez kontakt z biurem pod adresem. biuro@Cyber360.pl

  Cel przetwarzania danych: Wyrażenie opinii przez Klienta

  • Podstawa prawna przetwarzania: Art.6 ust. 1 pkt a) Regulamin („zgoda osoby, której dane dotyczą”)
  • Okres przechowywania: Dane przechowywane są do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

   

 5. Odbiorcy danych W celu wykonania umowy oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych Administratora wykorzystywane są usługi współpracujących z nim podmiotów zewnętrznych (np .: poczta, kurierzy, podmioty obsługujące płatności). Dane osobowe są przekazywane podmiotom zewnętrznym tylko wtedy, gdy i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Podane dane osobowe mogą być wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne wyłącznie do realizacji zadania zleconego przez Administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom współpracującym z Administratorem:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską i podobną (np. brokerzy kurierscy) – w zakresie niezbędnym do realizacji dostaw i prowadzenia korespondencji,
  • podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego świadczone na rzecz Administratora oraz dostawcy rozwiązań informatycznych umożliwiających działanie Administratora (np. dostawca oprogramowania, dostawca poczty elektronicznej i hosting) – Administrator udostępnia dane osobowe zaufanemu dostawcy działającemu na jego zlecenie wyłącznie w przypadku i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia określonego celu przetwarzania,
  • dostawcom rozwiązań do wyrażania / publikowania opinii klientów – w zakresie niezbędnym do wyrażenia opinii.
 6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (w tym Unię Europejską, Islandię, Liechtenstein i Norwegię) do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne o ochronie danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Zobacz także rozdział 8 Analiza sieciowa.
 7. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora Przetwarzanie danych osobowych nie wymaga wyrażenia zgody, jeżeli m.in .: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego lub jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadniony interes Administratora. Jeżeli do przetwarzania danych osobowych w określonym celu (np. Zgoda na wykorzystywanie plików cookies) niezbędna jest zgoda, Administrator prosi o wyrażenie takiej zgody. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili cofnąć. W przypadku cofnięcia zgody, dane nie będą już przetwarzane w sposób, w jaki na to uprzednia zgoda pozwalała, ale cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Na zasadach określonych w Rozporządzeniu osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo żądania dostępu do dotyczących jej danych osobowych od Administratora w celu ich sprostowania, usunięcia („zapomnienia”) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu do przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w części tego przetwarzania, która jest związana z marketingiem bezpośrednim. W celu skorzystania z powyższych praw należy kierować wnioski do Administratora drogą mailową, listowną lub składając wniosek osobiście w siedzibie Administratora, której dane kontaktowe podane są powyżej. Aby osoba zgłaszająca żądanie była uprawniona do jego złożenia, Administrator może poprosić o dodatkowe informacje potwierdzające tożsamość wnioskodawcy. Z przepisów rozporządzenia wynika, w jakim zakresie można skorzystać z każdego z tych praw. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Z powyższych uprawnień można skorzystać nieodpłatnie nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na podstawie art. 12 rozporządzenia, jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ciągły charakter, administrator może nałożyć opłatę. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Wykorzystywanie danych do celów reklamowych8.1 Biuletyn
  Newsletter i inne komunikaty marketingowe wysyłane są tylko do tych Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę i podali swój adres e-mail. Zgodę na otrzymywanie newslettera można w każdej chwili wycofać klikając w link rezygnacji z subskrypcji podany w każdym newsletterze lub kontaktując się z Administratorem pod adresem podanym powyżej.8.2 Pliki cookie
  Serwisy Administratora wykorzystują pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej i identyfikację przeglądarki internetowej Użytkownika. Wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki możesz zablokować instalację plików cookies – może to ograniczyć funkcjonalność serwisu.Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w celu anonimowej analizy działań odwiedzających, badania ich zachowań (np. Otwierania określonych stron) w celu dostarczania im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, gdy odwiedzają oni inne strony internetowe będące partnerami sieci reklamowej firmy, Google Inc. i Facebook Ireland Ltd., oraz usprawnienia administrowania stronami internetowymi Administratora.8.3 Targetowanie na miejscu
  Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu prowadzenia analizy aktywności odwiedzających (np. Otwieranie określonych podstron) i może przedstawiać Użytkownikowi reklamy i / lub oferty specjalne.8.4 Retargeting, pliki cookie stron trzecich i gromadzenie danych przez strony trzecie do celów reklamowych.
  Serwisy Administratora wykorzystują technologię retargetingu. Administrator korzysta w ramach serwisu internetowego Administratora z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies, są to:Google Analytics, Universal Analytics i Google Remarketing dostarczane przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są pod adresem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners patrz także https://policies.google.com/privacy/update?hl=en&gl=en

  Piksel Facebooka dostarczony przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

  8.5 Jak możesz zablokować zapisywanie plików cookie?

  Aby zablokować zapisywanie plików cookies, Użytkownik powinien włączyć w przeglądarce ustawienia zezwalające na akceptację zapisywania plików cookies tylko za zgodą.

  Aby wyrazić zgodę na używanie przez Administratora plików cookies, jednocześnie blokując obsługę plików cookies podmiotów trzecich, należy zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję „Blokuj pliki cookies z serwisów zewnętrznych”.

 9. Analiza internetowa
  Administrator korzysta z usługi analizy stron internetowych Google Analytics, dostarczanej przez Google. Google Analytics analizuje zachowanie użytkowników na stronie internetowej za pomocą plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookies dotyczące korzystania z serwisu przez użytkownika (w tym jego adres IP) są przekazywane do Google i mogą być przez nią przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu analizy korzystania z serwisu przez użytkownika, tworzenia raportów dla serwisów korzystających z Google Analytics oraz świadczenia innych usług. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, zgodnie z wymogami prawa lub w przypadku, gdy osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej. Serwis analizowany jest przez Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp ()”, w związku z czym adresy IP przetwarzane są wyłącznie w postaci skróconej, co uniemożliwia bezpośrednie skojarzenie adresu z danym Użytkownikiem. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies, wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Może to ograniczyć funkcjonalność strony internetowej i możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich jej funkcji.Zgoda na pobieranie i gromadzenie danych osobowych może zostać w każdej chwili wycofana ze skutkiem na przyszłość, na przykład za pomocą narzędzia Google Analytics Opt-Out:https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutAby zapobiec przekazywaniu danych generowanych przez plik cookie, związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google i przetwarzaniem tych danych przez Google, wystarczy pobrać i zainstalować wtyczki blokujące dostępne w przeglądarce dostępnej pod adresem następujący adres: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 10. Pliki dziennika serwera
  Przeglądarka internetowa udostępnia dane o działaniach użytkowników na stronach internetowych Administratora, które są zapisywane w plikach dziennika serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: datę i godzinę pobrania, nazwę otwieranej strony, ilość pobranych danych, a także informacje o wersji produktu używanej przeglądarki internetowej, adres IP, adres URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany).Rekordy danych plików dziennika serwera są analizowane w celu usunięcia błędów, zarządzania wydajnością serwera, ochrony przed atakami DDoS i dostosowywania ofert.
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
  Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, wywołującego skutki prawne w stosunku do osoby, której dane dotyczą.
 12. Postanowienia końcowe
  Serwisy Administratora mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony, osoby, których dane dotyczą, zapoznały się z politykami prywatności innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi na tych stronach.

Kontakt

+48 733 600 411

Siedziba spółki
ul. Uphagena 27,
80-237 Gdańsk
office@cyber360.pl

Oddział Wrocław
ul. Księcia Witolda 43,
50-202 Wrocław
office@cyber360.pl

Logo

Cookies gwarantują poprawne działanie, ciągłe doskonalenie strony internetowej oraz wyświetlanie treści dostosowanych do Twoich potrzeb. Korzystając z tej strony zezwalasz nam na używanie plików cookies, pikseli, tagów i podobnych technologii. Polityka cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close